Salgs- og leveringsbetingelser

Standard salgs- og leveringsbetingelser for KSM AS

Alle priser i tilbud og ordre er ekskl. mva. Leveringstider i alle tilbud er veiledende.
Dersom annet ikke tydelig er avtalt og spesifisert på bekreftelser og tilbud, leveres våre produkter slik:

Generelle betingelser       

Varer er som standard fritt levert vårt verksted i Skien (EXW). Andre leveringsalternativer må avklares. KSM benytter sine transportalternativer om ikke annet er avtalt, i motsatt fall kan kunden innhente varer hos oss med egne transportavtaler.

Leveringstid forstås som ferdig produkt utlevert fra vårt verksted, seinest på slutten av arbeidsdagen på den angitte datoen. Leveringstider kan være oppgitt i antall dager eller uker og dette skal da forstås som arbeidsdager/arbeidsuker hvor offentlige ferie og fridager ikke regnes med. Juli teller normalt ikke som arbeidstid.

Leveringstider angitt i våre tilbud må forstås som veiledende og kan oppdateres på nytt ved ordreinngang. Normalt skjer aksept av tilbud skriftlig i form av en PO (bestilling) sendt på epost.

Vi tar forbehold om at leveringstider kan påvirkes av tilgang på innsatsmaterialer, verktøy og underleverandører. Dersom bekreftet leveringsdato påvirkes som følge av dette skal kunden informeres så tidlig som mulig. Force majeure kan inntreffe.

Kunden forplikter seg til å informere oss om informasjon som skal påføres faktura:

  • Riktig leveringsadresse og fakturaadresse (EHF er foretrukket)
  • Avdelingsnummer, ansattnummer mm
  • Rekvirent med kontaktinformasjon (minimum telefonnummer og epost)


Vi forbeholder oss retten til å oppdatere tilbud basert på dagens priser på innsatsmaterialer før en ordre aksepteres. Det samme gjelder dersom omfanget endres (tegninger, materialer, leveringsdatoer o.l.).

Vi fakturerer fortløpende a konto etter medgått tid og materiell på hvert oppdrag. Innvendinger til mottatt faktura må varsles innen 14 dager etter fakturadato.

Varslet bør gjøres skriftlig til post@ks-maskinering.no eller meldes til Anita Rabe på telefon 35 91 30 10. Varsel gitt muntlig til andre personer i bedriften regnes ikke som en innvending. Kreditt skal som avtales på forhånd og godkjennes av oss.

Standard leveringsomfang og krav til dokumentasjon

Produkter leveres som standard uten overflatebehandling og merking dersom annet ikke er avtalt.

Vi kan ordne med de fleste typer overflatebehandling etter avtale, og kan også merke produktene på forespørsel.

Krav til dokumentasjon (materialsertifikater, måleskjema, sveisesertifikater, prosedyrer o.a.) må spesifiseres ved tilbudsforespørsel og seinest ved ordreinngang. Vi forbeholder oss retten til å korrigere tilbud dersom det kommer krav om dette. Vi er ikke forpliktet til å framskaffe dokumentasjon etter at produktet er levert dersom det ikke er tydelig forespurt på forhånd. Vi vil alltid prøve å fremskaffe det som er mulig, og vil i de tilfellene ta betalt for direkte kostnader rundt dette.

Det forutsettes at digitalt underlag kan leveres av kunde (3D STEP, dwg eller annet lesbart format). Der det ikke finns digitale underlag og dette er nødvendig for produksjon, så vil vi lage dette og fakturere etter medgått tid (3D-filer, skjærefiler mm.).

Det forutsettes at tegningsunderlag og 3D-modeller har samme revisjon. Tid medgått til å verifisere og kontrollere revisjoner vil bli fakturert etter medgått tid.

Alt underlag (3D-filer, tegninger mm.) som lages for produksjon er KSM sin eiendom, og utleveres ikke kunden uten særskilt avtale.

Verktøy, jigger, støpe- og ekstruderingsformer, materialer osv. som tas fram i forbindelse med en ordre er KSM sin eiendom, og utleveres ikke uten særskilt avtale.

Priser og satser

Ved hasteoppdrag gjelder egne satser for arbeid og materiell, frakter o.a. Vi kan belaste oppdraget med overtid og forseringskostnader selv om oppdraget utføres på dagtid siden andre planlagte oppgaver må forskyves. Normalt gis det ikke fast pris på hasteoppdrag, og det belastes dermed etter påløpte kostnader inkludert forseringskostnader. Hasteoppdrag håndteres etter beste praksis med de ressursene som er tilgjengelig innenfor gjeldende regler, og produktet leveres så fort vi kan få det til. Levering etter stipulert tid gir ikke rett til fradrag på pris. Utover normal arbeidstid vil det ofte være minimum 2 personer på ett oppdraget ift. sikkerhet/HMS.

Ved hasteoppdrag/overtid/nattarbeid kan neste arbeidsdag bli påvirket av dette ved at personell må sove/hvile i hht. gjeldende regler. Timene som eventuelt går med til dette neste arbeidsdag vil bli belastet oppdraget.

KSM fakturerer medgått tid til å demontere et produkt for å kunne gi et prisoverslag på oppdraget (sylindrer og andre mekaniske komponenter). Det samme gjelder dersom skadene etter demontering viser seg så store at produktet vurderes av oss eller kunde som vrak eller ikke lønnsomt å reparere.

KSM innhenter ikke markedspris på tilsvarende produkt før en avtalt reparasjon påbegynnes, og tar dermed ikke noe ansvar for at et nytt eller alternativt produkt kunne anskaffes til samme eller lavere pris. Ansvaret for å sjekke markedet etter alternative løsninger påfaller kunden.

I de tilfellene der oppdraget vokser vesentlig i omfang underveis i prosessen, skal kunden kontaktes for godkjenning. Påløpte kostnader faktureres etter forbruk dersom oppdraget kanselleres underveis. Mindre merarbeid blir gjort fortløpende, og faktureres etter forbruk.

Hasteoppdrag prises normalt etter forbruk av tid, og vil bli tillagt hastegebyr og forseringskostnader.

KSM har en oppstartskostnad for alle oppdrag og leveranser, p.t. 250,- for ferdige komponenter fra lager (pakninger/materialer osv.) og 1 500,- for oppstart av maskiner eller demontering av produkter. Priser eks. mva. Påførte kostnader og/eller pris for selve produktet/oppdraget kommer i tillegg til oppstartskostnaden.

Garanti, reklamasjon og ansvar

Det gis normalt ingen garanti på reparasjon av ødelagte eller utslitte komponenter (også kalt nødreparasjon). Dette gjelder bl.a. ompakking av sylindrer med slitasje og skader som kunden ikke ønsker å reparere. Dette blir vurdert av oss som en nødreparasjon som kun vil gi produktet funksjon en kort periode. Det gis ikke noen form for garanti eller reklamasjonsrett på slike oppdrag, da det blir vurdert som midlertidig.

Der KSM reproduserer/kopierer maskindeler, slitedeler o.a. uten tegning og tydelig spesifikasjon fra kunde, så gjøres dette etter beste praksis og skjønn av våre fagfolk. I noen tilfeller kan det skje at disse delene ikke har samme standard og levetid som det opprinnelige produktet. Det gis ingen garanti eller refusjon på slike oppdrag, og kunden må gjøre en egenvurdering rundt en slik risiko opp mot viktigheten av å få det produsert.

Vårt garantiansvar begrenser seg kun til produktet vi har levert/reparert. Følgeskader, forsinkelser eller andre forhold tas det ikke ansvar for. Vi forbeholder oss retten til å reparere produktet dersom det er mulig. Vi forbeholder oss retten til å kreditere kunden for kostnaden av arbeidet vi har gjort dersom det ansees som beste løsning. Dersom kunden reparerer produktet selv skal eventuelle kostnader som vi skal dekke avklares på forhånd. Garantisted er ved vårt verksted i Skien.

Det er kundens fulle ansvar å vurdere hva det leverte eller reparerte produktet skal benyttes til etter utlevering, og om det kreves sertifisering eller godkjenning av annen instans for å ta det i bruk (kransylindrer, kritiske komponenter som kan forårsake skader på personell eller materiell osv.). KSM tar ikke noe ansvar for feil bruk, eller generelt hva kunden benytter produktet til etter utlevering.

Standard salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende fra og med 01.12.2021